Magyar Magyar

Vásárlástól való elállás

Vásárlástól való elállás:

A megrendelt áruk visszaküldése és az ellenszolgáltatás visszatérítése:

Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő a megrendelt áru átvételével kezdődik, de a megrendelés visszaigazolásától gyakorolható.

Ha a vásárló az elállás jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó ÁSZF II. pontban feltüntetett elérhetőségére. Ebből a célból a Vevő felhasználhatja az 1. számon mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.  

Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. 

Ha az ügyfél elállási jogát gyakorolja, akkor köteles lesz a terméket visszaküldeni vagy visszaszállítani, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 nappal azt követően, ahogy az ügyfél tájékoztatta az Eladót a szerződés megszüntetéséről. A határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az ügyfél a 14 napos időszak lejártát megelőzően visszaküldi vagy visszaszállítja az árut az Eladónak. 

Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Eladó mindaddig visszatarthatja a meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Ha a felhasználó úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől és a megrendelés összes termékét visszaküldi, a futárszolgálat költségét az Eladó viseli. Ha az ügyfél csak a termékek egy részét kívánja visszaadni, a futárszolgálat költségei az ügyfél terhén maradnak.

Az árut az Eladó székhelyére kell visszaküldeni. A felhasználó köteles az árut megtartani és minőségének megőrzését biztosítani.

Amennyiben az ügyfél a Korm. r. 20.§ szerinti elállási jogát gyakorolja, az Eladó a legolcsóbb oda-és visszaszállítás futárköltségét vállalja, valamint a bankköltségeket.

Eladó nem köteles megtéríteni az áruk szállításáért járó többletköltségeket, ha maga az ügyfél kifejezetten választotta a termék visszaszállítási módját, és ez az Eladó által kínált (GLS Futár) szállítási módtól eltér.

Ha az ügyfél egynél több terméket rendelt, és csak egy terméket ad vissza, akkor a többi termék tekintetében az Eladóval létrejött szerződés hatályban marad.

Abban az esetben, ha az ügyfél elmulasztja a fenti feltételek bármelyikének betartását, az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a visszaküldött termékek átvételét, és így ne térítse vissza a felhasználó által fizetett összeget.

Az ügyfél csak a visszaküldött áru vásárláskori értékét kaphatja meg.

Abban az esetben, amikor az ügyfél nyilvánvaló, leírásban nem szerepeltetett, vagy a természetes használatból nem következő hibát észlel az árukban, reklamációt, kellékszavatossági igényt terjeszthet elő.

A reklamációt a hiba észlelését követően azonnal, legfeljebb az áru átadásától számított 1 hónapon belül terjeszthető elő.

Hibás teljesítés alapján a Vevő árleszállítást, illetve kicserélést, visszatérítést (ebben a sorrendben) kezdeményezhet.

Az ügyfél nem követelhet visszatérítést vagy az áru árának csökkentését, ha az Eladó az ügyfél árujának kicserélését a felhasználó követelésének benyújtásától számított egy hónapon belül vállalja.

Az Eladó használt árukat kínál, így nincs mindig lehetőség a kifogásolt tétel ugyanolyan áruval történő helyettesítésére.

Ha az ügyfél a visszaküldött árut egy másikkal kicserélni kívánja, a csere módját az Eladóval közvetlenül kell egyeztetnie.

Elállási nyilatkozat minta:

1.sz. Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt


1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő